Informacija stojantiems į muzikos mokyklą

 Esi muzikalus ir tavo svajonė išmokti groti ar dainuoti?

O gal nepaprastai mėgsti tapyti ar lipdyti?

Jei taip, esi laukiamas Pasvalio muzikos mokykloje!

 Informacija būsimiems mokiniams,  jų tėveliams, globėjams, rūpintojams:

Mokinių priėmimas naujiems mokslo metams vyks nuo birželio 3 dienos, darbo valandomis, Pasvalio muzikos mokykloje (Vilniaus g, 5, III a.)

Mokinių tėvai, globėjai, rūpintojai pateikia:

  • prašymą (pildoma vietoje);
  • vaiko asmens dokumentą.

UGDYMAS

Mokinių priėmimas (į mokyklą yra įforminamas tėvų (globėjų) rašytiniu prašymu, direktoriaus įsakymu ir mokymosi sutartimi.

Pasvalio muzikos mokykloje ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais. Kiekvieno pusmečio pabaigoje vyksta atsiskaitymai – koncertai, darbų pristatymai.

Formalųjį švietimą papildančios ugdymo (toliau – FŠPU) ilgalaikės programos sudarytos: muzikos – 8 metams, dailės – 7 metams.

Trumpalaikės neformaliojo ugdymo (toliau – NU) ankstyvojo, mėgėjų, kryptingo, išplėstinio ir suaugusiųjų muzikinio  ugdymo  programos  sudarytos 1 metams.

 Mokykloje galima išmokti groti akordeonu, fortepijonu, saksofonu, klarnetu, fleita, kanklėmis, gitara, smuiku, variniais pučiamaisiais instrumentais. Galima mokytis solinio arba chorinio dainavimo. 5-6 metų vaikai  muzikuoja Ankstyvojo muzikinio ugdymo grupėje.

Dailės skyriuje vyksta tapybos, keramikos  ir kiti dailės užsiėmimai. Priimami ir 5-6 metų vaikučiai  į ankstyvojo ugdymo  grupę.

FŠPU programoje vaikai mokosi ir muzikos teorijos pagrindų (solfedžio bei muzikos istorijos), pradiniame ugdyme (1-4 klasėje) rekomenduojame lankyti jaunučių chorą.

 Mokykloje veikia kanklininkių, chorinio dainavimo, smuikininkų ansambliai, jaunučių ir jaunių chorai, akordeonistų, pučiamųjų instrumentų orkestrai, kuriuos privalo lankyti pagal mokomąjį dalyką visi mokiniai.  Vyresniųjų klasių mokiniai dalyvauja kolektyvo Small Big Band veikloje.

 Mokesčių lengvatos

Nuo mokesčio už neformalųjį švietimą Pasvalio muzikos mokykloje atleidžiami:

  1. šeimų, kurios gauna socialinę pašalpą, mokiniai;
  2. mokiniai, kuriems paskirtos akademinės atostogos;
  3. susirgę ar dėl kitų pateisinamų priežasčių nelankę mokyklos visą mėnesį ir daugiau mokiniai, pateikus tėvų (globėjų) prašymą ir tą laikotarpį pateisinančią medicininę ar kitokią pažymą;
  4. neįgalūs mokiniai;
  5. vieną pusmetį tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatai;
  6. kiti mokiniai – išskirtiniais atvejais, Mokyklos tarybos atskiru sprendimu.

Dėl mokinių atleidimo nuo mokesčio už mokslą Muzikos mokykloje būtina pateikti iki rugsėjo 20 d. I pusmečiui ir iki sausio 20 d. II pusmečiui šiuos dokumentus:

  • prašymą;
  • pažymą ar kitus lengvatai gauti reikiamus

 Mokestis ir vykdomos programos:

20,00 Eur mėnesiui už muzikos pradinio ir pagrindinio ugdymo, muzikos išplėstinio ugdymo, muzikos mėgėjų ugdymo programas;

16,00 Eur mėnesiui už dailės pradinio, pagrindinio ugdymo programas;

10,00 Eur mėnesiui už ankstyvojo muzikinio ugdymo programą be integruoto muzikos instrumento;

15,00 Eur mėnesiui už ankstyvojo muzikinio ugdymo su integruotu muzikos instrumentu programą;

10,00 Eur mėnesiui už ankstyvojo ugdymo dailės programą;

5,00 Eur mėnesiui už kryptingo ugdymo programą kolektyvuose.

45.00 Eur mėnesiui už suaugusiųjų neformaliojo ugdymo programą.

 Papildomas mokestis už teikiamas neformalaus švietimo paslaugas:

5,00 Eur mėnesiui, pasirinkus trečiąjį mokomąjį muzikos instrumentą;

10,00 Eur mėnesiui, pasirinkus papildomą programą.

Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d. baigiasi gegužės 31 d.

Atostogos, kaip ir bendrojo ugdymo mokyklose:

Rudens,

Žiemos,

Pavasario.

Mokiniai aktyviai koncertuoja, dalyvauja parodose ir garsina Pasvalį respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose.

Mokykla organizuoja tradicinius renginius:

Rugsėjo 1 (Mokslo ir žinių diena);

Mokytojų diena;

Kalėdiniai koncertai;

Motinos dienos koncertai;

Minimos Lietuvai svarbios datos.

MOKYKLOS SAVIVALDA

Mokyklos taryba;

Mokytojų taryba;

Mokinių taryba;

Metodinę, pedagoginę veiklą koordinuoja metodinė taryba.

PASVALIO MUZIKOS MOKYKLA

Vilniaus g. 5, LT-39146 Pasvalys

Tel: 845151814

mob. +37067008455

El. p. – muzikosm@pasvalys.lt

b.mainoniene@pasvalys.lt

Daugiau informacijos:

www.facebook.com