Teisinė informacija

Nuorodos:

  1. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395105
  2. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KONCEPCIJA http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/neformalus%20ugdymas/KONCEPCIJA%202012%2003%2029%20isak%20Nr.%20V-554.pdf
  3. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl komandiruoto darbuotojo nuosavo automobilio naudojimo komandiruotės tikslams išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?documentId=12947050817a11e6b969d7ae07280e89
  4. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo  patvirtinimo“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9c8d4640941011e5a6f4e928c954d72b
  5. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Pasvalio rajono ugdymo įstaigų teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c0cf29506b7011e69d8fa40f56962063
  6. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a286ebf002a811e49c45b5946a668bf8
  7. Pasvalio rajono savivaldybės sprendimas „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T1-192 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1209798&p_org=590&p_fix=y&p_gov=n