Mokyklos veiklos įsivertinimas

PASVALIO MUZIKOS MOKYKLA

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA (giluminis įsivertinimas)

2023-11-25

 1. ĮSIVERTINIMO TIKSLAS – atlikti giluminį srities Ugdymo organizavimas, rodiklio

4. Mokytojo kvalifikacija ir nuolatinis tobulėjimas, aspekto 4.2. Mokytojai tikslingai tobulina bendrąsias ir specialiąsias (dalykines ir didaktines) kompetencijas tyrimą.

 1.  MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO TEISINĖ BAZĖ

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas yra sistemingas veiklos ir rezultatų naudingumo tyrimas, padedantis nustatyti, kaip pasiekiami mokyklos strateginio plano, metinės veiklos programos (plano) tikslai ir kokius tikslus mokykla gali keltis ateityje. Jis atliktas vadovaujantis Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu „Dėl neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos patvirtinimo“ (2019 m. kovo 28 d. Nr. V-342)

 1.  GILUMINIAM ĮSIVERTINIMUI NAUDOJAMI INSTRUMENTAI IR ETAPAI

Įsivertinimui atlikti pasinaudota Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros teikiamais klausimynų pavyzdžiais, internetine apklausų sistema – apklausa.lt, Apklausose dalyvavo pedagogai, mokiniai, mokinių tėvai.

Įsivertinimo metu taip pat vyko dokumentų analizė.

ETAPAI

I – pasirengimas įsivertinimui;

II – giluminio įsivertinimo atlikimas;

III – galutinės ataskaitos rengimas;

IV – rezultatų apibendrinimas.

 1.  VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupę sudaro trys narės:

Ramunė Maziliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (grupės vadovė);

Vijolė Eidukaitė-Aleknienė, fortepijono mokytoja metodininkė (grupės narė);

Kristina Matulienė, fortepijono mokytoja (grupės narė).

Patvirtinta direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. DV-8

 •  2021 M. M. GILUMINIS ĮSIVERTINIMAS

Giluminis įsivertinimas vyko 2023 m. spalio – lapkričio mėnesiais

Nagrinėti rodikliai:

Rodiklio 4. Mokytojo kvalifikacija ir nuolatinis tobulėjimas aspektas 4.2. Mokytojai tikslingai tobulina bendrąsias ir specialiąsias (dalykines ir didaktines) kompetencijas 

MOKINIŲ APKLAUSOS IŠVADOS:

Aukščiausios vertės:

 1. Pamokose mokytojai naudoja įvairias metodines priemones: vadovėlius, kompiuterines mokymo priemones, įvairias programėles, audio ir video aparatūrą – 100%
 2. Mokyklos įranga ir priemonės (pvz. kompiuteriai, multimedia) yra šiuolaikiškos – 88,30 %

Žemiausios vertės

 1. Kartais pamokas mokytojas organizuoja netradicinėse erdvėse (pamokos vyksta muziejuje, bibliotekoje, bažnyčioje ir kt.) – neigiamai atsakė 58,90 %
 2. Mokytojas nurodo internetines svetaines, kuriose galima rasti papildomos medžiagos pamokos tema – neigiamai atsakė 32,40% apklaustųjų
 3. Mokytojas naudoja įvairią įrangą ir priemones pamokose – neigiamai atsakė 17,60 % apklaustųjų

MOKYTOJŲ APKLAUSOS IŠVADOS:

Aaukščiausios vertės:

 1. Pamokose taikau švietimo naujoves – 100 %
 2. Mokytojai tarpusavyje dalinasi informacija, gerąja patirtimi, padeda vienas kitam – 95,2 %
 3. Mokytojai tikslingai tobulina bendrąsias, specialiąsias (dalykines ir didaktines) kompetencijas – 90,4%

Žemiausios vertės:

 1. Pamokose naudoju įvairias metodines priemones (kompiuterines mokymo priemones, įvairias programėles, ir kt.) – jei yra poreikis 42,9%, retai – 9,5%
 2. Kartais pamokas organizuoju netradicinėse erdvėse (pamokos vyksta muziejuje, bibliotekoje, bažnyčioje ir kt.) – neigiamai atsakė – 33,3 % respondentų

Į klausimą kokiose srityse mokytojai norėtų tobulinti kompetencijas respondentai atsakė:

57,1% – mokymasis naudotis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis

19 % – mokinių pasiekimų vertinimas

14,3% – specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas

9,5 % – psichologines-pedagogines kompetencijas

TĖVŲ APKLAUSOS IŠVADOS:

Aukščiausios vertės:

 1. Jūsų vaikas pasakoja, kad pamokos yra labai įdomios, įtraukios – 81,80%
 2. Mokytojas pamokose naudoja įvairias metodines priemones: vadovėlius – 39,40 %, audio ir video aparatūrą – 21,2 %, įvairias programėles – 21,20 %, kompiuterines mokymo priemones – 15,20%

Žemiausios vertės

 1. Kartais pamokas mokytojas organizuoja netradicinėse erdvėse (pamokos vyksta muziejuje, bibliotekoje, bažnyčioje ir kt. – neigiamai atsakė 24,3 %
 2. Mokyklos įranga ir priemonės (pvz. klasėse yra kompiuteriai, audio grotuvas, multimedia) yra šiuolaikiškos – neigiamai atsakė 24,2 %
 3. Mokytojas nurodo internetines svetaines, kuriose galima rasti papildomos medžiagos pamokos tema – neigiamai atsakė 21,3 % respondentų.

IŠVADOS:

 1. Remiantis apklausų duomenimis galima teigti, kad dauguma mokytojų domisi švietimo naujovėmis ir taiko jas organizuodami ugdymo procesą, tikslingai tobulina savo profesines kompetencijas, dalinasi gerąja patirtimi su kolegomis.
 2. Organizuojant ugdymo procesą nepakankamai išnaudojamos įvairios šiuolaikinės technologijos (kompiuterinės programėlės, internetiniai sklaidos kanalai)
 3. Dauguma mokytojų tobulina su specialybe susijusias profesines kompetencijas, tačiau mažai dėmesio skiria mokymams kaip dirbti su specialiųjų poreikių vaikais, organizuoti vertinimo ir įsivertinimo procesą.

REKOMENDACIJOS:

 1. Organizuoti mokymus siekiant kelti pedagogų kvalifikaciją vertinant mokinių pasiekimus, dirbant su specialiųjų poreikių vaikais,  naudojantis informacinėmis-komunikacinėmis technologijomis.
 2. Pagal galimybes reikėtų atnaujinti pamokose naudojamą įrangą ir priemones.
 3. Rekomenduojama, pagal galimybes, ugdymą organizuoti netradicinėse erdvėse.
 4. Organizuojant ugdymą pasitelkti į pagalbą įvairias kompiuterines programėles, internetinius sklaidos kanalus, kad pamokos būtų kuo įvairiapusiškesnės.

2022 M. ĮSIVERTINIMO ATASKAITA

PASVALIO MUZIKOS MOKYKLA

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA

(giluminis įsivertinimas)

2022-11-25

 1. ĮSIVERTINIMO TIKSLAS – atlikti giluminį srities Ugdymosi aplinka,  rodiklio „Fizinė ugdymo(si) aplinka ir priemonės“ tyrimą.
 1.  MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO TEISINĖ BAZĖ

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas yra sistemingas veiklos ir rezultatų naudingumo tyrimas, padedantis nustatyti, kaip pasiekiami mokyklos strateginio plano, metinės veiklos programos (plano) tikslai ir kokius tikslus mokykla gali keltis ateityje. Jis atliktas vadovaujantis Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras įsakymu „Dėl neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos patvirtinimo“ (2019 m. kovo 28 d. Nr. V-342)

 1.  GILUMINIAM ĮSIVERTINIMUI NAUDOJAMI INSTRUMENTAI IR ETAPAI

Įsivertinimui atlikti pasinaudota Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros teikiamais klausimynų pavyzdžiais, internetine apklausų sistema – apklausa.lt, Apklausose dalyvavo pedagogai, mokiniai, mokinių tėvai. Įsivertinimo metu taip pat vyko dokumentų analizė.

ETAPAI

I – pasirengimas įsivertinimui;

II – giluminio įsivertinimo atlikimas;

III – galutinės ataskaitos rengimas;

IV – rezultatų apibendrinimas.

 1.  VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupę sudaro trys narės:

Ramunė Maziliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (grupės vadovė);

Vijolė Eidukaitė, fortepijono mokytoja metodininkė (grupės narė);

Kristina Matulienė, fortepijono mokytoja (grupės narė).

Patvirtinta direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. DV-8

 •  2021 M. M. GILUMINIS ĮSIVERTINIMAS

Giluminis įsivertinimas vyko 2022 m. spalio – lapkričio mėnesiais

Nagrinėti rodikliai:

10.1. „Fizinė ugdymo(si) aplinka ir priemonės“         

MOKINIŲ APKLAUSOS IŠVADOS:

3 aukščiausios vertės:

 1. Mokykla yra jauki (100 % respondentų)
 2. Mokytojai naudoja įvairią įrangą ir priemones pamokose/veiklose (100 % respondentų)
 3. Mokykloje kiekvienas turi vietą pasidėti darbo ar mokymosi priemones (92.9 %)

3 žemiausios vertės

 1. Mokyklos erdvės yra patogios (14.3 % )
 2. Aš mokykloje turiu kur pailsėti ir pabendrauti su draugais (28.5 %)
 3. Mane mokytojai įtraukia į klasės ar bendrų mokyklos erdvių kūrimą, dekoravimą (puošimą) (35,7%)

MOKYTOJŲ APKLAUSOS IŠVADOS:

3 aukščiausios vertės:

 1. Turima įranga ir priemonės (pvz., muzikos, dailės) atitinka mano programos turinį (95.6%)
 2. Turima įranga ir priemonės (pvz., muzikos, dailės) atitinka ugdytinių amžių (91.3%)
 3. Mokyklos patalpos yra tinkamos ugdymui(si) (87 %)

3 žemiausios vertės:

 1. Patalpos pritaikytos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (69.5%)
 2. Mokykloje įrengtos bendravimo ir poilsio zonos (56.4%)
 3. Mokyklos erdvės funkcionalios, lengvai pertvarkomos įvairiems ugdymo(si) poreikiams (30.40%)

TĖVŲ APKLAUSOS IŠVADOS:

3 aukščiausios vertės:

 1. Mokyklos erdvės yra patogios (95,3 %)
 2. Mokytojai taiko įvairią įrangą ir priemones (pvz., muzikos, dailės) pamokose (85.7%)
 3. Mokykloje deramas dėmesys skiriamas vaikų saugumui (80.9%)

3 žemiausios vertės

 1. Mano vaikas mokykloje turi kur pailsėti (57.1 %)
 2. Mano vaikas mokykloje turi kur pabendrauti su draugais (38.1%)
 3. Mokytojai įtraukia vaikus kuriant, dekoruojant (puošiant) klasės ar bendras mokyklos erdves (52.4%)

IŠVADOS:

 1. Remiantis apklausų duomenimis, galima teigti, kad mokyklos erdvės yra saugios, dauguma mokytojų ir tėvelių domisi tuo, kas vyksta mokykloje, mokykla turi priemones, reikalingas ugdymo procesui organizuoti.
 2. Dauguma apklausoje dalyvavusių respondentų teigia, kad mokykloje reikia įrengti poilsio zonas užsiėmimų laukiantiems vaikams.
 3. Mokykloje esančios erdvės nėra pritaikytos vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių bei labai funkcionalios, t.y. lengvai pertvarkomos įvairiems ugdymosi poreikiams.
 4. Dauguma respondentų teigia, kad vaikai nedalyvauja dekoruojant mokyklos aplinką.

REKOMENDACIJOS:

 1. Įrengti poilsio zonas užsiėmimų laukiantiems moksleiviams.
 2. Renovuojant mokyklos patalpas stengtis, kad jos būtų lengvai pertvarkomos ir  pritaikomos įvairioms veikloms.
 3. Į mokyklos aplinkos (klasių) dekoravimą įtraukti vaikus.

PASVALIO MUZIKOS MOKYKLA

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA

(giluminis įsivertinimas)

2021-11-11

 1. ĮSIVERTINIMO TIKSLAS – atlikti giluminį srities „Ugdymosi tikslai, pasiekimai ir jų vertinimas“ tyrimą.
 1.  MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO TEISINĖ BAZĖ

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas yra sistemingas veiklos ir rezultatų naudingumo tyrimas, padedantis nustatyti, kaip pasiekiami mokyklos strateginio plano, metinės veiklos programos (plano) tikslai ir kokius tikslus mokykla gali keltis ateityje. Jis atliktas vadovaujantis Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras įsakymu „Dėl neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos patvirtinimo“ (2019 m. kovo 28 d. Nr. V-342)

 1.  GILUMINIAM ĮSIVERTINIMUI NAUDOJAMI INSTRUMENTAI IR ETAPAI

Įsivertinimui atlikti pasinaudota Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros teikiama nemokama paslauga – interneto platforma – ,,IQESonline“ Lietuva. „IQESonline“ apklausose dalyvavo pedagogai, mokiniai, mokinių tėvai.

Įsivertinimo metu taip pat vyko dokumentų analizė.

Etapai

I – pasirengimas įsivertinimui;

II – giluminio įsivertinimo atlikimas;

III – galutinės ataskaitos rengimas;

IV – rezultatų apibendrinimas.

 1.  VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupę sudaro trys narės:

Ramunė Maziliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (grupės vadovė);

Vijolė Eidukaitė, fortepijono mokytoja metodininkė (grupės narė);

Kristina Matulienė, fortepijono mokytoja (grupės narė).

Patvirtinta direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. DV-8

 •  2021 M. M. GILUMINIS ĮSIVERTINIMAS

Giluminis įsivertinimas vyko 2021 m. spalio – lapkričio mėnesiais

Nagrinėti rodikliai:

1.1.                Ugdomos vaikų bendrosios ir dalykinės (profesinės) kompetencijos.

1.2.                Vaikai ir tėvai žino planuojamus ugdymo tikslus.

1.3.                Teikėjas naudoja individualios vaiko pažangos, pasiekimų atpažinimo ir pažangos vertinimo sistemą.

MOKINIŲ APKLAUSOS IŠVADOS:

MOKYTOJŲ APKLAUSOS IŠVADOS

TĖVŲ APKLAUSOS IŠVADOS

IŠVADOS

 1. Remiantis  apklausų duomenimis, galima teigti, kad pamokų metu yra ugdomos bendrosios ir profesinės vaikų kompetencijos.
 2. Vertinant apklausų  duomenis išryškėjo priešprieša tarp mokytojų ir mokinių bei tėvų nuomonės apie 1) kalbėjimąsi su vaikais ir tėvais apie vaikui keliamus ugdymosi tikslus (pamokai, pusmečiui, mokslo metams), 2) informavimą apie vaikų ugdymosi rezultatus, pasiekimus, padarytą pažangą. Todėl galima daryti išvadą, jog tėvams ir vaikams nepakanka informacijos apie tai, kokie ugdymosi tikslai vaikui keliami bei kokių rezultatų jis pasiekė.
 3. Tėvai turi nepakankamai informacijos apie mokykloje taikomą pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą, bei vaiko ugdymosi tikslus bei ugdymosi rezultatus.

REKOMENDACIJOS:

 1. Mokslo metų pradžioje sukviesti naujai priimtų mokinių tėvų susirinkimą, kuriame būtų pristatoma mokykloje taikoma pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema bei pateikiama kita aktuali informacija susijusi su vaiko ugdymusi.
 2. Dalykų mokytojai turi mokiniams paaiškinti, kokie tikslai yra keliami pamokai, pusmečiui, mokslo metams, kalbėtis apie tai, kokios kompetencijos yra ugdomos užsiėmimų metu.
 3. Sistemingai informuoti tėvus apie vaiko pasiekimus (užpildyti pasiekimų knygeles). Jei pasiekimų knygelės nėra pildomos, susitarti, kokiu būdu informacija bus pateikiama tėvams.

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJO KOKYBĖS VERTINIMO IŠVADA

                                                      Pasvalio muzikos mokykla

Stiprieji veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai Tobulintini veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai
1. Ugdymo procesas planuojamas taip, kad vaikas galėtų pasidžiaugti savo pasiekimais, gebėtų įveikti nesėkmes (2.2.) – aukštas lygis. 1. Teikėjas naudoja individualios vaiko pažangos, pasiekimų atpažinimo ir pažangos vertinimo sistemą. (1.3.) –  vidutiniškas lygis.
2. Teikėjas  yra atviras bendradarbiavimui su kitais partneriais. (8.2.) – aukštas lygis. 2. Mokytojai tikslingai tobulina bendrąsias ir specialiąsias (dalykines ir didaktines) kompetencijas. (4.2.) –  vidutiniškas lygis.
3. Ugdymo individualizavimas (9.) – aukštas lygis. 3. Fizinė ugdymo(si) aplinka ir priemonės (10.) –  vidutiniškas lygis.
4. Psichologinė aplinka. (11.) – aukštas lygis.  
5. Teikėjo biudžetas ir materialini ai ištekliai tvarkomi skaidriai ir tikslingai, laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų (13.3.) – aukštas lygis.