Mokyklos veiklos įsivertinimas

2022 M. ĮSIVERTINIMO ATASKAITA

PASVALIO MUZIKOS MOKYKLA

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA

(giluminis įsivertinimas)

2022-11-25

 1. ĮSIVERTINIMO TIKSLAS – atlikti giluminį srities Ugdymosi aplinka,  rodiklio „Fizinė ugdymo(si) aplinka ir priemonės“ tyrimą.
 1.  MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO TEISINĖ BAZĖ

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas yra sistemingas veiklos ir rezultatų naudingumo tyrimas, padedantis nustatyti, kaip pasiekiami mokyklos strateginio plano, metinės veiklos programos (plano) tikslai ir kokius tikslus mokykla gali keltis ateityje. Jis atliktas vadovaujantis Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras įsakymu „Dėl neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos patvirtinimo“ (2019 m. kovo 28 d. Nr. V-342)

 1.  GILUMINIAM ĮSIVERTINIMUI NAUDOJAMI INSTRUMENTAI IR ETAPAI

Įsivertinimui atlikti pasinaudota Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros teikiamais klausimynų pavyzdžiais, internetine apklausų sistema – apklausa.lt, Apklausose dalyvavo pedagogai, mokiniai, mokinių tėvai. Įsivertinimo metu taip pat vyko dokumentų analizė.

ETAPAI

I – pasirengimas įsivertinimui;

II – giluminio įsivertinimo atlikimas;

III – galutinės ataskaitos rengimas;

IV – rezultatų apibendrinimas.

 1.  VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupę sudaro trys narės:

Ramunė Maziliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (grupės vadovė);

Vijolė Eidukaitė, fortepijono mokytoja metodininkė (grupės narė);

Kristina Matulienė, fortepijono mokytoja (grupės narė).

Patvirtinta direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. DV-8

 •  2021 M. M. GILUMINIS ĮSIVERTINIMAS

Giluminis įsivertinimas vyko 2022 m. spalio – lapkričio mėnesiais

Nagrinėti rodikliai:

10.1. „Fizinė ugdymo(si) aplinka ir priemonės“         

MOKINIŲ APKLAUSOS IŠVADOS:

3 aukščiausios vertės:

 1. Mokykla yra jauki (100 % respondentų)
 2. Mokytojai naudoja įvairią įrangą ir priemones pamokose/veiklose (100 % respondentų)
 3. Mokykloje kiekvienas turi vietą pasidėti darbo ar mokymosi priemones (92.9 %)

3 žemiausios vertės

 1. Mokyklos erdvės yra patogios (14.3 % )
 2. Aš mokykloje turiu kur pailsėti ir pabendrauti su draugais (28.5 %)
 3. Mane mokytojai įtraukia į klasės ar bendrų mokyklos erdvių kūrimą, dekoravimą (puošimą) (35,7%)

MOKYTOJŲ APKLAUSOS IŠVADOS:

3 aukščiausios vertės:

 1. Turima įranga ir priemonės (pvz., muzikos, dailės) atitinka mano programos turinį (95.6%)
 2. Turima įranga ir priemonės (pvz., muzikos, dailės) atitinka ugdytinių amžių (91.3%)
 3. Mokyklos patalpos yra tinkamos ugdymui(si) (87 %)

3 žemiausios vertės:

 1. Patalpos pritaikytos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (69.5%)
 2. Mokykloje įrengtos bendravimo ir poilsio zonos (56.4%)
 3. Mokyklos erdvės funkcionalios, lengvai pertvarkomos įvairiems ugdymo(si) poreikiams (30.40%)

TĖVŲ APKLAUSOS IŠVADOS:

3 aukščiausios vertės:

 1. Mokyklos erdvės yra patogios (95,3 %)
 2. Mokytojai taiko įvairią įrangą ir priemones (pvz., muzikos, dailės) pamokose (85.7%)
 3. Mokykloje deramas dėmesys skiriamas vaikų saugumui (80.9%)

3 žemiausios vertės

 1. Mano vaikas mokykloje turi kur pailsėti (57.1 %)
 2. Mano vaikas mokykloje turi kur pabendrauti su draugais (38.1%)
 3. Mokytojai įtraukia vaikus kuriant, dekoruojant (puošiant) klasės ar bendras mokyklos erdves (52.4%)

IŠVADOS:

 1. Remiantis apklausų duomenimis, galima teigti, kad mokyklos erdvės yra saugios, dauguma mokytojų ir tėvelių domisi tuo, kas vyksta mokykloje, mokykla turi priemones, reikalingas ugdymo procesui organizuoti.
 2. Dauguma apklausoje dalyvavusių respondentų teigia, kad mokykloje reikia įrengti poilsio zonas užsiėmimų laukiantiems vaikams.
 3. Mokykloje esančios erdvės nėra pritaikytos vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių bei labai funkcionalios, t.y. lengvai pertvarkomos įvairiems ugdymosi poreikiams.
 4. Dauguma respondentų teigia, kad vaikai nedalyvauja dekoruojant mokyklos aplinką.

REKOMENDACIJOS:

 1. Įrengti poilsio zonas užsiėmimų laukiantiems moksleiviams.
 2. Renovuojant mokyklos patalpas stengtis, kad jos būtų lengvai pertvarkomos ir  pritaikomos įvairioms veikloms.
 3. Į mokyklos aplinkos (klasių) dekoravimą įtraukti vaikus.

PASVALIO MUZIKOS MOKYKLA

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA

(giluminis įsivertinimas)

2021-11-11

 1. ĮSIVERTINIMO TIKSLAS – atlikti giluminį srities „Ugdymosi tikslai, pasiekimai ir jų vertinimas“ tyrimą.
 1.  MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO TEISINĖ BAZĖ

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas yra sistemingas veiklos ir rezultatų naudingumo tyrimas, padedantis nustatyti, kaip pasiekiami mokyklos strateginio plano, metinės veiklos programos (plano) tikslai ir kokius tikslus mokykla gali keltis ateityje. Jis atliktas vadovaujantis Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras įsakymu „Dėl neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos patvirtinimo“ (2019 m. kovo 28 d. Nr. V-342)

 1.  GILUMINIAM ĮSIVERTINIMUI NAUDOJAMI INSTRUMENTAI IR ETAPAI

Įsivertinimui atlikti pasinaudota Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros teikiama nemokama paslauga – interneto platforma – ,,IQESonline“ Lietuva. „IQESonline“ apklausose dalyvavo pedagogai, mokiniai, mokinių tėvai.

Įsivertinimo metu taip pat vyko dokumentų analizė.

Etapai

I – pasirengimas įsivertinimui;

II – giluminio įsivertinimo atlikimas;

III – galutinės ataskaitos rengimas;

IV – rezultatų apibendrinimas.

 1.  VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupę sudaro trys narės:

Ramunė Maziliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (grupės vadovė);

Vijolė Eidukaitė, fortepijono mokytoja metodininkė (grupės narė);

Kristina Matulienė, fortepijono mokytoja (grupės narė).

Patvirtinta direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. DV-8

 •  2021 M. M. GILUMINIS ĮSIVERTINIMAS

Giluminis įsivertinimas vyko 2021 m. spalio – lapkričio mėnesiais

Nagrinėti rodikliai:

1.1.                Ugdomos vaikų bendrosios ir dalykinės (profesinės) kompetencijos.

1.2.                Vaikai ir tėvai žino planuojamus ugdymo tikslus.

1.3.                Teikėjas naudoja individualios vaiko pažangos, pasiekimų atpažinimo ir pažangos vertinimo sistemą.

MOKINIŲ APKLAUSOS IŠVADOS:

MOKYTOJŲ APKLAUSOS IŠVADOS

TĖVŲ APKLAUSOS IŠVADOS

IŠVADOS

 1. Remiantis  apklausų duomenimis, galima teigti, kad pamokų metu yra ugdomos bendrosios ir profesinės vaikų kompetencijos.
 2. Vertinant apklausų  duomenis išryškėjo priešprieša tarp mokytojų ir mokinių bei tėvų nuomonės apie 1) kalbėjimąsi su vaikais ir tėvais apie vaikui keliamus ugdymosi tikslus (pamokai, pusmečiui, mokslo metams), 2) informavimą apie vaikų ugdymosi rezultatus, pasiekimus, padarytą pažangą. Todėl galima daryti išvadą, jog tėvams ir vaikams nepakanka informacijos apie tai, kokie ugdymosi tikslai vaikui keliami bei kokių rezultatų jis pasiekė.
 3. Tėvai turi nepakankamai informacijos apie mokykloje taikomą pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą, bei vaiko ugdymosi tikslus bei ugdymosi rezultatus.

REKOMENDACIJOS:

 1. Mokslo metų pradžioje sukviesti naujai priimtų mokinių tėvų susirinkimą, kuriame būtų pristatoma mokykloje taikoma pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema bei pateikiama kita aktuali informacija susijusi su vaiko ugdymusi.
 2. Dalykų mokytojai turi mokiniams paaiškinti, kokie tikslai yra keliami pamokai, pusmečiui, mokslo metams, kalbėtis apie tai, kokios kompetencijos yra ugdomos užsiėmimų metu.
 3. Sistemingai informuoti tėvus apie vaiko pasiekimus (užpildyti pasiekimų knygeles). Jei pasiekimų knygelės nėra pildomos, susitarti, kokiu būdu informacija bus pateikiama tėvams.

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJO KOKYBĖS VERTINIMO IŠVADA

                                                      Pasvalio muzikos mokykla

Stiprieji veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai Tobulintini veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai
1. Ugdymo procesas planuojamas taip, kad vaikas galėtų pasidžiaugti savo pasiekimais, gebėtų įveikti nesėkmes (2.2.) – aukštas lygis. 1. Teikėjas naudoja individualios vaiko pažangos, pasiekimų atpažinimo ir pažangos vertinimo sistemą. (1.3.) –  vidutiniškas lygis.
2. Teikėjas  yra atviras bendradarbiavimui su kitais partneriais. (8.2.) – aukštas lygis. 2. Mokytojai tikslingai tobulina bendrąsias ir specialiąsias (dalykines ir didaktines) kompetencijas. (4.2.) –  vidutiniškas lygis.
3. Ugdymo individualizavimas (9.) – aukštas lygis. 3. Fizinė ugdymo(si) aplinka ir priemonės (10.) –  vidutiniškas lygis.
4. Psichologinė aplinka. (11.) – aukštas lygis.  
5. Teikėjo biudžetas ir materialini ai ištekliai tvarkomi skaidriai ir tikslingai, laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų (13.3.) – aukštas lygis.