Vidaus tvarkos dokumentai

Apskaitos politika

Asmens Duomenų tvarkymas Pasvalio muzikos mokykloje taisyklės Bendruomenės etikos kodeksas

Darbo apmokėjimo sistema

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos gyvenimo tvarkos aprašas

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos rengimo ir darbuotojų instruktavimo tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Finansų kontrolės taisyklės

Gyventojų pajamų mokesčio gavimo apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas

Incidentų registravimo ir tyrimo tvarkos aprašas

Koncertinės veiklos ir repeticijų organizavimo aprašas

Metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas (su visais aktualiais pakeitimais)

Mokesčio už instrumentų nuomą tvarkos aprašas

Mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašas

Mokėtinų ir gautinių sumų inventorizacijos tvarkos aprašas

Mokyklos tarybos nuostatai

Mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas (su visais aktualiais pakeitimais)

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo į muzikos mokyklą tvarkos aprašas

Mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Įsakymas dėl Pasvalio muzikos mokyklos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo

Pasvalio muzikos mokyklos nuostatai

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Švietimo stebėsenos aprašas (su visais aktualiais pakeitimais)

Ugdymo proceso organizavimo mišriuoju būdu Pasvalio muzikos mokykloje tvarkos aprašas

Vidaus darbo tvarkos taisyklės (su visais aktualiais pakeitimais)

Vidaus kontrolės politika

Pasvalio muzikos mokyklos paramos priėmimo, panaudojimo tvarkos aprašas