Vidaus tvarkos dokumentai

PASVALIO MUZIKOS MOKYKLOS DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas

SPRENDIMAS DĖL MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO IR KELIONĖS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO SUTARTIES PAVYZDINĖ FORMA (Norintys gauti kompensaciją su prašymu kreipiasi į savivaldybės administraciją).

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/969c6e10fb9011ed9978886e85107ab2Koncertinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Pasvalio muzikos mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA

MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

GYVENTOJŲ 1,2 %  PAJAMŲ MOKESČIO GAVIMO APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

Pasvalio muzikos mokyklos ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų taisyklės

 Įsakymas dėl Pasvalio muzikos mokyklos direktoriaus įsakymo Nr. DV-77 „Dėl Pasvalio muzikos mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Pasvalio muzikos mokyklos nuostatai

Pasvalio muzikos mokyklos Tarybos nuostatai

Pasvalio muzikos mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės

Pasvalio muzikos mokyklos mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašas

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PASVALIO RAJONO NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/969c6e10fb9011ed9978886e85107ab2

Pasvalio muzikos mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašas

Pasvalio muzikos mokyklos metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo“ tvarkos aprašas

Pasvalio muzikos mokyklos nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Pasvalio muzikos mokyklos paramos priėmimo, panaudojimo tvarkos aprašas

Pasvalio muzikos mokyklos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Pasvalio muzikos mokyklos instrumentų nuomos tvarkos aprašas

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl atleidimo nuo mokesčio už neformalų švietimą“

Pasvalio muzikos mokyklos bendruomenės etikos kodeksas

Pasvalio muzikos mokyklos mokinių duomenų apsaugos tvarkymo taisyklės

Pasvalio muzikos mokyklos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų instruktavimo tvarkos aprašas

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO GAVIMO APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl mokesčio už neformalųjį švietimą Pasvalio muzikos mokykloje“ pakeitimo

Pasvalio muzikos mokyklos apskaitos politika

Pasvalio muzikos mokyklos finansų kontrolės taisyklės

Pasvalio muzikos mokyklos incidentų registravimo ir tyrimo tvarkos aprašas

Pasvalio muzikos mokyklos mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Pasvalio muzikos mokyklos mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Pasvalio muzikos mokyklos mokinių turizmo renginių tvarkos aprašas

Pasvalio muzikos mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai