Vidaus tvarkos dokumentai

Koncertinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Pasvalio muzikos mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

Pasvalio muzikos mokyklos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA

MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

Pasvalio muzikos mokyklos ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų taisyklės

 Įsakymas dėl Pasvalio muzikos mokyklos direktoriaus įsakymo Nr. DV-77 „Dėl Pasvalio muzikos mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Pasvalio muzikos mokyklos nuostatai

Pasvalio muzikos mokyklos Tarybos nuostatai

Pasvalio muzikos mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės

Pasvalio muzikos mokyklos mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo tvarkos aprašas 2022 m.

Pasvalio muzikos mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašas

Pasvalio muzikos mokyklos metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo“ tvarkos aprašas

Pasvalio muzikos mokyklos nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Pasvalio muzikos mokyklos paramos priėmimo, panaudojimo tvarkos aprašas

Pasvalio muzikos mokyklos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Pasvalio muzikos mokyklos instrumentų nuomos tvarkos aprašas

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl atleidimo nuo mokesčio už neformalų švietimą“

Pasvalio muzikos mokyklos bendruomenės etikos kodeksas

Pasvalio muzikos mokyklos mokinių duomenų apsaugos tvarkymo taisyklės                                  

Pasvalio muzikos mokyklos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų instruktavimo tvarkos aprašas

Pasvalio muzikos mokyklos 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio gavimo apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl mokesčio už Koncertinės veiklos organizavimo tvarkos aprašasneformalųjį švietimą Pasvalio muzikos mokykloje“ pakeitimo

Pasvalio muzikos mokyklos apskaitos politika

Pasvalio muzikos mokyklos finansų kontrolės taisyklės

Pasvalio muzikos mokyklos incidentų registravimo ir tyrimo tvarkos aprašas

Pasvalio muzikos mokyklos mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Pasvalio muzikos mokyklos mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Pasvalio muzikos mokyklos mokinių turizmo renginių tvarkos aprašas

Pasvalio muzikos mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai