Su Rugsėjo 1-ąja!

Lai mūsų misija stiprina ir palaiko kiekvieną!

„Menas daugelį žmonių nuramina ir paguodžia, išvaduoja iš sielvarto, skausmo ir padeda nešti sunkų žemės vargą. Juk visada, kai žmogus esti nusiminęs, kai jį slegia vargas ir nepasisekimas, jo lūpose suskamba daina, jis atverčia mėgstamo veikalo lapus. Menas jam padeda viską užmiršti, nejučiomis jį nuneša į šviesesnio gyvenimo sritis, jo dvasia bent tam kartui sustiprėja, įgyja naujų gaivinančių jėgų“ (B. Krivickas).