NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJO KOKYBĖS VERTINIMO IŠVADA

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama  ES fondų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (09.2.1-ESFA-V-706-03-0001), 2020 m. lapkričio 5- 6 d. atliko Pasvalio muzikos mokyklos išorės vertinimą. Vertinimas vykdytas vadovaujantis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-342 ,,Dėl  neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta metodika. Vertinimo komisija pateikė šiuos stipriuosius ir tobulintinus Pasvalio muzikos mokyklos veiklos aspektus:

Audito išvada